Aktualności

lunch2
2016-10-10

W ramach VI Lunchu Biznesowego Pani Krystyna Targońska z Lubelskiej Fundacji Rozwoju omówiła szczegóły projektu „Mikro innowacje makro korzyści”. Celem projektu jest wzmocnienie regionalnego ekosystemu rozwoju innowacji społecznych nakierowanego na inkubację nowych pomysłów/rozwiązań redukujących problemy ludzi młodych w zakresie znalezienia zatrudnienia bezpośrednio po zakończonej edukacji. Innowatorami społecznymi mogą być  osoby fizyczne, grupy nieformalne lub podmioty (fundacje, stowarzyszenia, związki zawodowe, zrzeszenia, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie, przedsiębiorcy, instytucje – w tym instytucje rynku pracy, szkoły, szkoła wyższa, uczelnie itd.). W ramach grantu Innowatorzy społeczni mogą otrzymać pomoc finansową i poza finansową w wysokości do 100 tys. PLN.