Aktualności

2022-06-21

logo

Dofinansowanie projektu z budżetu państwa: 448 511,57 pln

Projekt „Drugi start – pewny sukces jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego – Wiedza, Edukacja,
Rozwój 2014-2020 Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji.
Działanie 2.21: Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.

REALIZATOR PROJEKTU

Projekt „Drugi start- pewny sukces” jest realizowany przez Centrum Doradztwa Finansowego Urszula Bancerz w partnerstwie z Fundacją Regionalne Inkubatory Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie nr POWR.02.21.00-00-NS13/19

CEL PROJEKTU

Zwiększenie zdolności adaptacyjnych 200 MŚP z terenu całej Polski, ponownie podejmujących działalność́ gospodarczą poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem szkoleniowo-doradczym odpowiadającym ich potrzebom, ułatwiającym powrót na rynek przy wykorzystaniu dotychczasowego doświadczenia przedsiębiorców.

UCZESTNICY PROJEKTU

Przedsiębiorcy i ich pracownicy z sektora MMŚP ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą, którzy w ciągu 24 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu zaprzestali prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie w okresie 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu ponownie podjęli działalność gospodarczą w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako wspólnicy spółki prawa handlowego.

TERMIN REALIZACJI

Projekt realizowany jest od 2021-06-01 do 2023-06-30

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PROJEKTU

„Drugi start- pewny sukces” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.
Wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą: 2 853 127,00 zł.
Dofinansowanie realizacji projektu: 2 853 127,00 zł.
DZIAŁANIA W PROJEKCIE

 1. Szkolenia (24h/os, szkolenia wyjazdowe) i doradztwo indywidualne poszkoleniowe, w tym psychologiczne (10h/os, w tym 4h zdalne): w szczególności z analiz przyczyn niepowodzenia w ramach poprzedniej działalności gospodarczej, planowania kierunków rozwoju przedsiębiorcy oraz analizy luk kompetencyjnych na poziomie danego przedsiębiorstwa.
 2. Szkolenia (2x 16h/os, szkolenia wyjazdowe) i doradztwo indywidualne poszkoleniowe, w tym psychologiczne (15h/os, w tym 7h zdalne) do wyboru wg. indywidualnych potrzeb wynikające z analizy, w tym m.in.:
  1. zarządzanie: firmą, strategiczne, wartością firmy, zmianą, projektem, kryzysem, przedsiębiorczość, przywództwo, systemy motywacyjne, zarządzanie zespołem, analiza danych, itp.
  2. finanse: rachunkowość (w tym zarządcza), controling i audyt, analiza finansowa, inwestycje, finansowanie inwestycji (w tym funkcjonowanie giełdy), ryzyko walutowe, ubezpieczenia, windykacja, ekonomika przedsiębiorstwa i ekonomia itp.
  3. prawo: w tym prawo handlowe, cywilne (w tym prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne), karno-gospodarcze i egzekucja administracyjna oraz prawo zamówień publicznych itp.
  4. umiejętności interpersonalne: negocjacje, mediacje, asertywność, kreatywność, psychologia biznesu, walka ze stresem, NLP, techniki sprzedaży, obsługa klienta itp.
 • Szkolenie „Zarzadzanie e-biznesem” (8h/os, szkolenie stacjonarne): wykorzystanie Internetu i technologii informacyjnych w prowadzeniu firmy, m. in. E-shop, ePUAP, e-urząd.

 

ZASADY REALIZACJI WSPARCIA:

 1. Szkolenia będą realizowane w grupach liczących średnio 10 osób, jednak nie większych niż 12 osób.
 2. Szkolenia będą odbywały się w terminach i miejscach dostosowanych do oczekiwań i potrzeb Uczestników Projektu (w weekendy/w tygodniu/w godzinach przed i popołudniowych).
 3. Uczestnicy Projektu otrzymają profesjonalnie opracowane materiały szkoleniowe.
 4. Beneficjent zapewnia Uczestnikom Projektu zakwaterowanie, wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkolenia, adekwatnie do czasu trwania szkolenia.
 5. Miejsce zakwaterowania oraz sale szkoleniowe będą miały zapewniony dostęp dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
 6. Doradztwo poszkoleniowe będzie odbywać się w wynajętych salach na terenie całej Polski, adekwatnie do potrzeb Uczestników Projektu.
 7. Doradztwo poszkoleniowe odbywać się będzie bezpośrednio po szkoleniu lub w kolejnych dniach. Doradca i Beneficjent Pomocy ustalą wspólnie odpowiadający im termin.
 8. Warunkiem otrzymania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie szkolenia i doradztwa poszkoleniowego jest uczestnictwo w co najmniej 90% zajęć szkoleniowych oraz podpisanie Formularza wykonania usługi doradczej.

Dokumenty do pobrania na stronie internetowej Lider

link  http://cdf.lukow.pl/projekt-drugi-start-pewny-sukces/