Aktualności

mag2
2022-07-26

REKRUTACJA !!! PEDAGOGIKA – STUDIA II STOPNIA ❗
Celem ogólnym kształcenia jest uzyskanie przez absolwentów pogłębionych kwalifikacji umożliwiających projektowanie i realizację złożonych działań pedagogicznych związanych z:
rehabilitacją, edukacją, terapią lub resocjalizacją.
Absolwent studiów II stopnia po kierunku Pedagogika dysponuje pogłębioną i rozszerzoną wiedzą pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, społeczno,­ kulturową i psychologiczną, stanowiącą podstawę działalności praktycznej w zakresie kształcenia, wychowania i rozwoju człowieka, umożliwiającą elastyczne dostosowanie się do potrzeb rynku pracy.
Uzyskuje kwalifikacje drugiego stopnia, potwierdzone dyplomem magistra z zakresu wybranej specjalności studiów, pozwalające na podjęcie pracy zgodnej z posiadanymi kompetencjami.
Specjalności:
  • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną
  • Psychologia pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Pedagogika krymlnologiczno-sądowa
  • Doradztwo zawodowe i personalne
  • Edukacja obronna i bezpiecze1istwo publiczne
? ZAPRASZAMY DO REKRUTACJI
Kwestionariusz należy wysłać na maila inkubator@ripfundacja.pl